ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ


ΤΜΗΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΧΗΜΕΙΑΣ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
"ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ - ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ"
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Διάρκεια Σπουδών: 2 έτη
Κύριοι τομείς σπουδών: Βιολογία, Ιατρική, Χημεία
Τρόπος Σπουδών: Πλήρης φοίτηση (Full-Time)
Γλώσσα: Ελληνικά
Έναρξη μαθημάτων: Οκτώβριος
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 120
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΑΡΧΙΚΗ
Η επιλογή των υποψηφίων πραγματοποιείται αρχές Οκτωβρίου κάθε χρόνο, σύμφωνα με την προκήρυξη (πιέστε εδώ), αφού υποβληθεί η σχετική αίτηση (Word ή PDF) και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Όλοι οι υποψήφιοι θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη από μέλη που ορίζονται από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του Δ.Π.Μ.Σ.

    ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
1. Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί ως Μεταπτυχιακοί Φοιτητές (ΜΦ) πτυχιούχοι ΑΕΙ των Τμημάτων Βιολογίας, Βιοχημείας, Μοριακής Βιολογίας, Χημείας, Νοσηλευτικής,  Ιατρικής, Φαρμακευτικής και άλλων συναφών με τη Βιολογία επιστημών των ΑΕΙ της ημεδαπής και αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι ΑΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

2. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνώση της αγγλικής γλώσσας. Η επαρκής γνώση της Aγγλικής γλώσσας τεκμηριώνεται με ένα από τους παρακάτω τρόπους:
α. Τίτλο σπουδών από Eκπαιδευτικό Iδρυμα αγγλόφωνης χώρας,
β. Πιστοποιητικό σε επίπεδο, τουλάχιστον, First Certificate in English
γ. Πιστοποιητικό Toefl με βαθμολογία τουλάχιστον 500 μόρια (ή 300 με το νέο τρόπο αξιολόγησης)
δ. Πιστοποιητικό IELTS με βαθμό 6,5 και άνω
ε. Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (επίπεδο Β2)
Οι υποψήφιοι φοιτητές που δε διαθέτουν κάποιο από τα παραπάνω πιστοποιητικά θα εξετασθούν γραπτώς στη μετάφραση επιστημονικού κειμένου της αγγλικής προκειμένου να αποδειχτεί η επάρκεια γνώσης αυτής.

3. Για τους πτυχιούχους ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής απαιτείται αναγνώριση του τίτλου σπουδών από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
          Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή σύμφωνα με
          τα παρακάτω κριτήρια:
  α. Γενικός βαθμός πτυχίου (ποσοστό συμμετοχής 10%)
  β. Πτυχιακή εφόσον προβλέπεται στον Οδηγό Σπουδών (ποσοστό συμμετοχής 10%)
  γ. Βαθμός των συναφών με το γνωστικό αντικείμενο μαθημάτων (ποσοστό συμμετοχής 10%)
  δ.  Δημοσιεύσεις (ποσοστό συμμετοχής 10%)
  ε.  Συστατικές επιστολές (ποσοστό συμμετοχής 10%)
  στ. Πειραματική ή συναφή επαγγελματική εμπειρία (ποσοστό συμμετοχής 10%)
  η.  Συνέντευξη (ποσοστό συμμετοχής 40%)


ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΑΡΧΙΚΗ
ΑΡΧΙΚΗ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
210-7274502
cbmd.secretary@gmail.com