ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ


ΤΜΗΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΧΗΜΕΙΑΣ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
"ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ - ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ"
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Διάρκεια Σπουδών: 2 έτη
Κύριοι τομείς σπουδών: Βιολογία, Ιατρική, Χημεία
Τρόπος Σπουδών: Πλήρης φοίτηση (Full-Time)
Γλώσσα: Ελληνικά
Έναρξη μαθημάτων: Οκτώβριος
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 120
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΑΡΧΙΚΗ
Η επιλογή των υποψηφίων πραγματοποιείται αρχές Οκτωβρίου κάθε χρόνο, σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (πιέστε εδώ), αφού υποβληθεί η σχετική αίτηση (Word ή PDF) και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Όλοι οι υποψήφιοι θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη από μέλη που ορίζονται από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του Δ.Π.Μ.Σ.

    ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
1. Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί ως Μεταπτυχιακοί Φοιτητές (ΜΦ) πτυχιούχοι ΑΕΙ των Τμημάτων Βιολογίας, Χημείας, Νοσηλευτικής, Φαρμακευτικής, Ιατρικής, Βιοχημείας, Μοριακής Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας, Βιοϊατρικών Επιστημών, Κτηνιατρικής, Οδοντιατρικής, Ζωικής και Φυτικής Παραγωγής  και άλλων συναφών Βιοεπιστημών, από ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

2. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο Δ.Π.Μ.Σ. είναι η γνώση της αγγλικής γλώσσας, η οποία, αν δεν πιστοποιείται με δίπλωμα επιπέδου B2 ή ανώτερου, εξετάζεται γραπτώς σε μετάφραση επιστημονικού κειμένου προκειμένου να αποδειχτεί η απαιτούμενη επάρκεια γνώσης αυτής.

3. Για τους πτυχιούχους ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής απαιτείται αναγνώριση του τίτλου σπουδών (ισοτιμία) από τον ΔΟΑΤΑΠ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
          Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή σύμφωνα με
          τα παρακάτω κριτήρια:ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΙΤΗΣΗ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΡΧΙΚΗ
ΑΡΧΙΚΗ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
210-7274502
cbmd.secretary@gmail.com
ΑΙΤΗΣΗ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ