ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ


ΤΜΗΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΧΗΜΕΙΑΣ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
"ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ - ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ"
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Διάρκεια Σπουδών: 2 έτη
Κύριοι τομείς σπουδών: Βιολογία, Ιατρική, Χημεία
Τρόπος Σπουδών: Πλήρης φοίτηση (Full-Time)
Γλώσσα: Ελληνικά
Έναρξη μαθημάτων: Οκτώβριος
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 120
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
210-7274502
cbmd.secretary@gmail.com
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΑΡΧΙΚΗ
ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ-ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
3 ώρες διδασκαλίας/βδομάδα    5 πιστωτικές μονάδες (ECTS)
Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή γνώσεων στους τομείς της Βιοστατιστικής και της Πληροφορικής, τόσο από άποψη ανάλυσης αποτελεσμάτων συγκεκριμένων διαγνωστικών διαδικασιών, όσο και από πλευράς άντλησης δεδομένων από εξειδικευμένες τράπεζες πληροφοριών. Σήμερα, η ραγδαία ανάπτυξη των Βιολογικών επιστημών και οι πολλαπλές εφαρμογές τους στην Ιατρική, συνοδεύονται και έχουν συνδυαστεί με την αντίστοιχη αλματώδη ανάπτυξη της Πληροφορικής, καθιστώντας έτσι απαραίτητη τη γνώση των βασικών αρχών και δυνατοτήτων υπολογιστικών συστημάτων, καθώς και της ορθολογιστικής χρήσης του Διαδικτύου.
Ο εν λόγω κύκλος μαθημάτων περιλαμβάνει:  Επιλογή και μέγεθος αντιπροσωπευτικού στατιστικού δείγματος, τυχαιοποίηση. Η έννοια των φυσιολογικών τιμών. Βασική στατιστική επεξεργασία αναλυτικών δεδομένων. Μέθοδοι συνδυασμού μοριακών δεικτών - ανάλυση ROC. Βασικές παραμετρικές στατιστικές δοκιμασίες (Student,  Pearson, ANOVA). Ανάλυση διακυμάνσεων-δοκιμασία F. Βασικές μη παραμετρικές στατιστικές δοκιμασίες (χ2, Wilcoxon, Kruskal-Wallis, McNemar, Friedman, Spearman). Ανάλυση παλινδρόμησης. Ανάλυση Επιβίωσης: Κλινικοί πίνακες επιβίωσης - Ανάλυση επιβίωσης κατά Kaplan Meier. Εκμάθηση και εφαρμογές του στατιστικού πακέτου SPSS. Βασικές αρχές της Bιοπληροφορικής. In silico ανάλυση. Εντοπισ΅ός ο΅οιοτήτων σε αλληλουχίες DNA. Στατιστικός έλεγχος των προγρα΅΅άτων αναζήτησης BLAST και FASTA. Οι τεχνικές ΅ήτρας Needleman & Wunsch και Smith & Waterman. Πολλαπλή στοίχιση αλληλουχιών, διαδικτυακοί τόποι και τοπικά προγρά΅΅ατα (CLUSTAL). Απεικόνιση βαθ΅ού ο΅οιότητας στοιχησ΅ένων αλληλουχιών. Το πρόγρα΅΅α MEGA.ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΑΡΧΙΚΗ
ΑΡΧΙΚΗ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ